Škola při DDÚ Brno

Zajišťujeme vzdělávání přijatých dětí, při tom navazujeme na poznatky kmenových škol. V průběhu pobytu s kmenovými školami spolupracujeme zejména na rozvoji individuálních plánů a podpůrných opatření. Zaměřujeme se na diagnostiku ve školním prostředí. Zjišťujeme úroveň dosažených vědomostí a dovedností dětí a případných obtíží spojených se školním selháváním dětí. Aplikujeme speciálně pedagogické metody s prvky alternativního vyučování. Naším cílem je ověřit navrhované přístupy pro odstraňování potíží souvisejících se vzděláváním. Úzce spolupracuje s úsekem diagnosticko- sociálním a úsekem výchovným.

V našich třídách se vyučuje “malotřídním” způsobem výuky. Třída má kapacitu 8 žáků, ale část žáků se vyučuje podle individuálního učebního plánu. Většinou jsou plány značně rozdílné i v rámci jednoho ročníku. Téměř pokaždé se ve třídách učí současně žáci různých vzdělávacích programů. Skladba třídy se mění průběžně, žáci přicházejí a odcházejí. Tyto faktory výrazně ovlivňují způsob výuky.